Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak skorzystać z preferencyjnych stawek celnych w ramach FTA

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-17 17:02:55
korea, podatki, cła, prawo

UE i Korea Południowa podpisały umowę o wolnym handlu - EU-Korea FTA. Przewiduje ona m.in. stopniowe obustronne zniesienie wszystkich barier taryfowych, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.

Aby polski eksporter mógł skorzystać z preferencyjnego dostępu do rynku koreańskiego w ramach EU-Korea FTA eksportowany towar musi spełniać określone warunki dotyczące reguł pochodzenia.

Reguły pochodzenia zostały sprecyzowane w „Protokole dotyczącym definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej” z Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Republiką Korei. Dokument dostępny: http://www.mg.gov.pl/files/upload/7449/Protokol_pochodzenia.pdf (wersja polska)

Warunki określające pochodzenie preferencyjne towarów, czyli uprawniające eksportera do korzystania z preferencyjnych stawek celnych wynegocjowanych w FTA, opisane są w artykułach od 2 do 12 (ss. 9–20), natomiast dalsze szczegóły znajdują się w załączniku 2 (ss. 55-120).

Od polskich eksporterów zamierzających skorzystać z preferencji celnych w handlu z Republiką Korei wymagane będą następujące rodzaje dokumentów:

 1. Deklaracja pochodzenia
 2. Dokumenty potwierdzające pochodzenie (jako dokumenty uzupełniające niezbędne przy weryfikacji pochodzenia towarów przeprowadzanej przez polskie organy celne)

Deklaracja pochodzenia

Eksportowany towar będzie podlegał preferencyjnym stawkom celnym na podstawie deklaracji pochodzenia, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym produkty w sposób na tle szczegółowy, aby można było je zidentyfikować.

Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona dla towarów spełniających kryteria pochodzenia przez:

 • dowolnego eksportera przy eksporcie partii towaru o całkowitej wartości nie przekraczającej 6 tys. euro
 • eksportera upoważnionego dla partii towaru o całkowitej wartości przekraczającej 6 tys. euro. Do uzyskania statusu eksportera upoważnionego wymagane będzie dokument wydany przez Służbę Celną. Decyzje o nadaniu upoważnienia podejmowane będą po uprzednim okazaniu przez eksportera wszelkich dokumentów wymaganych do ustalenia pochodzenia towarów, tak aby spełniały one reguły pochodzenia zawarte w Protokole. Służba celna ma prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów uzyskania upoważnienia. Upoważnienie może zostać w dowolnym momencie unieważnione, jeżeli wymagane dokumenty będą niewystarczające, staną się nieważne lub jeżeli w trakcie monitorowania wykorzystania upoważnienia, co jest obowiązkiem Służby Celnej, okaże się, że jest ono nadużywane.

Polskie przepisy określają wzór wniosku o udzielenie takiego upoważnienia oraz samego upoważnienia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych; Dz. U. Nr 283, poz. 2824, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat instytucji upoważnionego eksportera można znaleźć pod adresem: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=529&id=47359

Należy zwrócić uwagę, że część zawartych tam wskazówek nie znajdzie zastosowania w przypadku upoważnionych eksporterów w rozumieniu Art. 17 Protokołu dotyczącego definicji... do umowy UE–Republika Korei ze względu na nowatorskie rozwiązania przyjęte w tej umowie (np. brak wymogu dokonywania częstego wywozu), dlatego przed rozpoczęciem stosowania umowy (1 lipca 2011 r.) wspomniane informacje i wyjaśnienia zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Eksporter sporządza deklarację pochodzenia, wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym (Art. 16, pkt 3 Protokołu dotyczącego definicji...) tekst w jednej wersji językowej zgodnie z ustawodawstwem strony dokonującej wywozu (zamieszczony w Załączniku III Protokołu...):

[polska wersja językowa]

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(*)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(**) preferencyjne pochodzenie.

(Miejscowość i data)

(Podpis eksportera; ponadto należy czytelnie wpisać nazwisko osoby podpisującej deklarację)

Uwagi

*) Jeżeli deklaracja pochodzenia jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia tego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeżeli deklaracja pochodzenia nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasie lub pozostawić to miejsce niewypełnione.

**) Należy wskazać pochodzenie produktów.

Deklaracje pochodzenia należy podpisać własnoręcznie. Jeżeli upoważniony eksporter złoży Służbie Celnej „zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację pochodzenia, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie", nie musi się on podpisywać na takich deklaracjach (Art. 16, pkt 5 Protokołu dotyczącego definicji...).

Ponadto "deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez eksportera w trakcie lub po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, pod warunkiem, że zostanie ona przedstawiona w [Korei] nie później niż dwa lata po dokonaniu przywozu produktów, do których się odnosi" (Art. 16, pkt 6).

Kopię deklaracji pochodzenia należy zachować przez pięć lat.
 

Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów


Na wniosek polskiej Służby Celnej eksporter ma obowiązek okazania wszystkich dokumentów potwierdzających:

 1. status pochodzenia danych produktów (włącznie z oświadczeniami dostawców lub producentów)
 2. spełnienie wymogów pochodzenia zawartych w Protokole.

Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie towarów mogą być m.in.:

 • bezpośrednie dowody procesu produkcji lub pozyskania produktów (np. księgi rachunkowe, księgi wewnętrzne),
 • potwierdzenie statusu pochodzenia użytych materiałów, wystawionych lub sporządzonych na terytorium UE,
 • potwierdzenie obróbki lub przetworzenia materiałów na terytorium UE,
 • dowody pochodzenia potwierdzające status pochodzenia wykorzystanych materiałów,
 • dowody potwierdzające, że w wypadku, gdy towar był eksportowany do kraju nie będącego stroną w FTA i wrócił do UE przed eksportem do Korei, nie został poddany poza granicami UE żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania go w dobrym stanie.

Powyższe dokumenty należy zachować przez pięć lat.

W ramach FTA funkcjonował będzie pośredni system weryfikacji dokumentów. System polegał będzie na tym, że weryfikacji polskiego eksportera będzie dokonywać polska Służba Celna na wniosek strony koreańskiej, w przypadku gdy ma ona uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentów eksportera i statusu pochodzenia przywożonych przez niego towarów.

W ramach weryfikacji Służba Celna ma „prawo domagać się wszelkich dowodów i przeprowadzać kontrole ksiąg rachunkowych eksportera lub dokonywać innych czynności kontrolnych, jakie uznają za odpowiednie” (Art. 27, pkt 4 Protokołu dotyczącego definicji...).

Jeżeli Służba Celna nie dostarczy odpowiedzi na zapytanie strony koreańskiej w terminie do 10 miesięcy od przedstawienia wniosku o weryfikację, następuje odmowa przyznania praw do korzystania z preferencji. Władze celne mają również prawo do wyrywkowej weryfikacji.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia osteopatyczne

Organizujemy podyplomowe kursy i szkolenia osteopatyczne, które przeznaczone są tylko dla osteopa...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-05-24 Dodał: Michał Dziurdzik Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert